Visjon

Mad in Norways grunnlagsdokument: Hva må gjøres med de psykiske helsetjenestene?

Mad In .. over hele verden

Mad in Norway er et av flere land som til sammen utgjør nettverket Mad in the World. Nettverket springer ut fra Mad in America, som ble opprettet av Robert Whitaker i 2012.

Tiden er moden for en nødvendig endring innen psykisk helsefeltet i Norge, noe Mad in Norway vil bidra til. Vi mener at den rådende, diagnosebaserte sykdomsmodellen, med overdreven tro på bruk av medikamenter, ujevne maktforhold og et mangelfullt og ensidig kunnskapsgrunnlag, har mislyktes. Vi tror framtida ligger i sosiale og relasjonelle tilnærminger som fremmer menneskerettigheter, humanisme, fellesskap og åpen dialog.

Det haster med å la denne kunnskapen ligge til grunn for utvikling av tjenestene. Årsakene til at mennesker strever i livene sine, er sammensatte, og må sees i sammenheng med livet som helhet. Alle former for belastninger enkeltmennesker har erfart, må erkjennes og anerkjennes som primære årsaker til psykiske problemer. Helsetjenesten må derfor endre sin tilnærming, og være mer opptatt av å forstå det enkelte mennesket og dets behov, enn å kartlegge og behandle symptomer.

Vi ønsker en endring både i det offentlige ordskiftet, innen tjenestene, i akademia, i forskning og innenfor lovverket.

Mad in Norway er en partipolitisk, økonomisk og religiøst uavhengig plattform for folk som vil bidra til en politikk som legger til rette for gode tjenester som møter innbyggernes behov.

Vi vil

  • Formidle forskningsartikler som forbigås i etablerte medier fordi tematikken utfordrer det bestående paradigmet.
  • Være vertskap for skribenter med ulik erfaring og bakgrunn, som deler oppfatningen at det nåværende psykisk helsefeltet er feilslått og trenger reform.
  • Publisere artikler som utfordrer ”evidensen” for bruk av psykofarmaka, og andre problemer ved rådende psykiatriske intervensjoner.
  • Formidle kunnskap og erfaringer som bygger på humanistiske, dialogiske og/eller recoverybaserte prinsipper.
  • Vise til nettsteder, podcaster og blogger som har ideer, informasjon, prosjekter og ressurser som strekker seg forbi det nåværende paradigmet.
  • Oppfordre journalister, politikere og ledere for utdannings- og helseinstitusjoner til å forfølge temaer vi diskuterer i våre spalter.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du sende en epost: post@madinnorway.org

Org.nr 924 001 429